EGZAMIN – zasady i organizacja

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)

Maj 2022

1.Zdający wchodzą do szkoły o godzinie 8.30, wyznaczonym wejściem. Zdający przynosi ze sobą legitymację szkolną.

Uczniowie z klasy 8a –  wchodzą wejściem głównym- swoje rzeczy zostawiają w szatni – sala 13

Uczniowie z klasy 0P3- wchodzą wejściem głównym- swoje rzeczy zostawiają w szatni sala 112

Uczniowie z klasy 8b – wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Jarochowskiego- swoje rzeczy zostawiają w sali nr 16

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do  zachowaniem odległości 2m.

Każdy uczeń musi mieć założoną na twarz maseczkę zakrywającą usta i nos. Wchodząc do budynku każdego ucznia obowiązuje dezynfekcja rąk.

  Listy zdających będą wisiały na korytarzu w holu głównym oraz na drzwiach do sali egzaminacyjnych.

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść następujące przybory:

  1. długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),
  2. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
  3. uczniowie do tego uprawnieni, słownik polsko-rosyjski lub słownik polsko- ukraiński

Obowiązuje zakaz pożyczania materiałów (przyborów) od innych zdających.

2.Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający obowiązkowo okazuje legitymację szkolną, a przewodniczący komisji losuje numer stolika, przy którym uczeń będzie pisał egzamin. Uczeń otrzymuje również kopertę, w której znajdować się będą kody egzaminacyjne, kartka z nazwiskiem, kodem ucznia i jego numerem PESEL. 

3.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

  1. Po zajęciu miejsc przez uczniów,członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.
  2. Po rozdaniu arkuszy, zdający mają obowiązek:
  3. zapoznać się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na

1 stronie arkusza egzaminacyjnego,a następnie przedstawiciel komisji poleca zdającym:

– w arkuszu z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego: sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi, sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE;

– w arkuszu z matematyki: sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi, wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań), sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

  1. 6. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

7.Po czynnościach organizacyjnych , w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy( planszy) , w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym i daje uczniom sygnał do rozpoczęcia pisania egzaminu.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiazywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

  1. Jeśli uczeń ukończy pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu poprzez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
  2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną ( jeśli zakończył pracę z arkuszem ) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu ( nawet jeżeli zdający skończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

10.Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

11.Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się .

12.Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

a-informuje zdających o zakończeniu pracy,

b-wyznacza dodatkowy czas ( 5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

c-poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonanych przez uczniów,

d-poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie i odłożenie ich na brzeg stolika.

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających-zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych z kartami odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki- również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując czynności, o których mowa powyżej , członkowie zespołu nadzorującego mają maseczki  zakrywające  usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają również nałożone maseczki  zakrywające usta i nos.

  1. Uczniowie opuszczają salę egzaminacyjną z zachowaniem odległości 2 m od siebie, mają zakryte usta i nos. Odbierają swoje rzeczy z szatni , dezynfekują ręce, opuszczają budynek i teren szkoły.

14.Ze względów sanitarnych zabrania się uczniom gromadzenia na terenie szkoły i poza nią, bez przestrzegania wymaganych odległości.

UWAGA

Uczniowi nie wolno przynosić na egzamin żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Wniesienie na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego, skutkuje przerwaniem i unieważnieniem egzaminu tego ucznia.

Oprócz przyborów niezbędnych do pisania egzaminu i legitymacji szkolnej, zdający może przynieść butelkę z niegazowaną wodą do picia, którą stawia na podłodze obok stolika.

 

Gdyby zaistniały jakieś  zmiany będziemy Państwa oraz uczniów na bieżąco informować.