Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do pobrania:

https://sp10.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/09/Karta-zapisu-do-SWIETLICY-SZKOLNEJ.pdf

Karta zgłoszenia dziecka po ukraińsku do pobrania:

https://sp10.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/09/UKR-Karta-zapisu-do-SWIETLICY-SZKOLNEJ_1__1_.pdf

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy do pobrania:

https://sp10.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/09/upowaznienie.pdf

 

Upoważnienie do odbioru dziecka po ukraińsku:

https://sp10.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/09/upowaznienieukr.pdf

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ- informacja dla rodzica
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

 Założenia organizacyjne

 1. W dni pracy szkoły świetlica działa w godzinach: od 7.00 do 16.30. W czasie organizowanych dyżurów opiekuńczych świetlica działa od godz. 8:00-15:00.
 2. Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice i zwracają do wychowawcy świetlicy.
 3. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodziców/ opiekunów lub samodzielnego wyjścia dziecka do domu w przypadku posiadania zgody na samodzielny powrót.
 4. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

               – skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, czekający na zajęcia lekcyjne lub oczekujący na odbiór przez opiekunów/ rodziców,

               – zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. religii.

           5.  Podczas pobytu w świetlicy dzieci pod opieką nauczyciela udają się na stołówkę i spożywają obiad. Dzieci, które nie jedzą obiadu zostają w sali pod opieką drugiego nauczyciel

           6. Obiady są wydawane od godz. 12:30  6. Dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe odbierane są przez nauczyciela/ osobę prowadzącą zajęcia ze świetlicy, a po zakończonych zajęciach są odprowadzane z powrotem do świetlicy.

           7. W świetlicy funkcjonuje domofon za pośrednictwem, którego rodzic zgłasza odbiór dziecka. Domofon odbiera nauczyciel lub pod nadzorem nauczyciela wyznaczone na dyżur dziecko.

             8. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz upoważnione przez nich osoby (pisemne upoważnienie). W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez wskazaną osobę upoważnioną na wniosek rodzica wysłany do nauczyciela/ dyrekcji przez dziennik elektroniczny Librus.

9. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. Rodzic/ Opiekun jest zobowiązany telefonicznie uprzedzić szkołę o niemożności odbioru dziecka ze świetlicy na czas.

10. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 16:30, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami i ustala najszybszy czas odbioru dziecka. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami informuje o tym dyrektora szkoły i policję w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

11. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że po dziecko zgłosił się nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających rodzic/opiekun nauczyciel odmawia wydania dziecka i kontaktuje się z innym upoważnionym do odbioru dziecka opiekunem, w razie jego braku z policją. Zaistniałą sytuację zgłasza dyrektorowi.

12. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodziców/ opiekunów (druk szkolny), na której są dokładnie wyszczególnione dni tygodnia i godziny, w których dziecko wychodzi ze świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka może być uwzględniony na podstawie informacji elektronicznej wysłanej do nauczyciela/ dyrekcji przez dziennik elektroniczny Librus.

13. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana wychowawcy grupy w formie pisemnej z datą i podpisem.

14. Rodzice / opiekunowie dziecka są zobowiązani powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych (adres, telefon) oraz o chorobach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.

15. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia wychowawcy świetlicy stosownych dokumentów dotyczących dziecka np. opinie i orzeczenia z PP-P, dokumenty z sądu dotyczące opieki nad dzieckiem, informacje o stanie zdrowia dziecka.

16. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione i uszkodzone rzeczy dzieci (zwłaszcza sprzęt elektroniczny).

17. Dzieci przebywające w świetlicy mają zakaz używania urządzeń mobilnych bez uprzedniego zapytania się o zgodę nauczyciela.

18. Świetlica jest wyposażona w różnego rodzaju sprzęty elektroniczne, przybory i sprzęty do zabawy. W przypadku umyślnego niszczenia mienia szkoły przez dziecko za szkody ponoszą odpowiedzialność rodzice/ opiekunowie prawni.

19. Świetlica korzysta z dobrowolnych wpłat wnoszonych przez rodziców, przeznaczonych na zakup materiałów do zajęć, nagród w konkursach, zabawek, gier planszowych itp.

 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

         Wychowanek ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

        Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. zgłoszenia się do nauczyciela po wejściu do świetlicy (wpisanie obecności do dziennika)
 3. zgłaszania nauczycielowi chęci opuszczenia świetlicy np. wyjście do toalety
 4. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 5. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 6. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 7. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 8. respektowania poleceń nauczyciela,
 9. dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
 10. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 11. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 12. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 13. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 14. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

Oświadczenie rodziców:

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą i nie jestem w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem przed/po zajęciach lekcyjnych.

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu.

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

Poznań, dnia ……………………………..

 

                                                                                            

                                                                                                          ………………………………………………………………

             

                                                                                                              (czytelny podpis rodziców/opiekunów)

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2023/2024

Uwaga!  Do świetlicy szkolnej przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku przed / po lekcjach.

Dane osobowe dziecka:

Imię i nazwisko, klasa:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów):

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, telefon kontaktowy+ telefon do zakładu pracy,  adres zakładu pracy:

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wszelkie zmiany w danych kontaktowych należy niezwłocznie zgłaszać pisemne wychowawcy klasy oraz wychowawcy świetlicy szkolnej.

 

Informacja o stanie zdrowotnym dziecka

 

Oświadczam, że moje dziecko…………………………………………………………………………………………………

 

ma problemy /nie ma problemów zdrowotnych (niepotrzebne skreślić), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

Jeżeli dziecko ma problemy zdrowotne, proszę dokonać opisu tej choroby (alergie, choroby przewlekłe, itp.) i zgłosić sprawę bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają poniższe oświadczenie.

Oświadczam, że moje dziecko……………………………………………………………………………………………………

może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy w następujące dni tygodnia o wskazanej porze (proszę wpisać dzień tygodnia i wskazane godziny):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy, należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy. Nauczyciel nie wypuści dziecka ze szkoły na telefoniczną prośbę rodzica. Musi być potwierdzenie na piśmie.

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

   …………………………………………………………………

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Upoważniam …………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby upoważnionej

legitymującego(ą) się dowodem tożsamości nr ………………………………………….

do odbioru mojego dziecka………………………………………………….………………………..

imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………….

w okresie …………………………………………………………… .

Data…………………………… ………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna……………………………………………………………. .