Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2022/2023

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

w roku szkolnym 2022-2023

Regulamin świetlicy szkolnej – budynek A:

 

 1. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do16.30.
 2. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci rodziców pracujących zawodowo,

    dzieci oczekujących na lekcje, dzieci oczekujących na odbiór przez rodzica/opiekuna.

 1. Świetlica korzysta z dobrowolnych wpłat wnoszonych przez rodziców, przeznaczonych

na zakup materiałów do zajęć, nagród w konkursach, zabawek, gier planszowychitp.

 1. Uczniowie odbierani są osobiście ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów

lub osoby przez nich upoważnione.

 1. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w sposobie odbioru dziecka lub zgody na samodzielny powrót

do domu rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie wychowawcy

 klasy oraz wychowawcy świetlicy szkolnej. Zmiana nie może być dokonywana telefonicznie.

 1. Dzieci z klas 0-3 oczekujące na zajęcia dodatkowe, odbierane są przez nauczyciela

/osobę prowadzącą zajęcia ze świetlicy, a po zakończonych zajęciach odprowadzane z powrotem do świetlicy.

 1. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzeganiakontraktu

świetlicowego, kulturalnego zachowania się oraz szanowania sprzętu znajdującego
się w świetlicy.

 1. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny16.30.
 2. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego

rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim

organom.

 1. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu szkoły stosownych dokumentów
  w przypadku sądowego odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich któremukolwiek
  z rodziców.
 2. Wewnątrzszkolne procedury zachowania higieny i bezpieczeństwa, ustalone w związku
  z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się Covid-19 obowiązują takżena

terenie świetlicy, a każde dziecko i rodzic jest zobowiązane ich przestrzegania.

 

Oświadczenia :

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą w godzinach pracy świetlicy szkolnej i nie jestem w stanie zapewnić opieki naddzieckiemprzed/po                                  zajęciachlekcyjnych.

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam,
 że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu., zgodnie z oświadczeniem woli składanym przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych dziecka i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie działalności wychowawczej

,opiekuńczej i dydaktycznej szkoły.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności
za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie poza godzinami pracy nauczycieli
i wychowawców.

 

Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

 

Poznań, dnia ……………………………..

 

 

…………………………………..

 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

Карткареєстрації дитини догрупипродовженогодня 2022-2023

 

Положення про шкільну групу продовженого дня – корпус А:

 

 1. Група продовженого дня працює з 6.30 до 16.30.
 2. Група продовженого дня призначена для дітей працюючих батьків – в очікуванні уроків та після уроків чи позакласних заходів.
 3. Група продовженого днявикористовує добровільні внески батьків, виділені на придбання матеріалів для занять, призів у конкурсах, іграшок, настільних ігор тощо.
 4. Учнів забирають з групи продовженого дня особисто батьки/законні представники або уповноважені ними особи.
 5. У разі будь-якої зміни способу забирання дитини або згоди на повернення самостійно

батьки/законні представники зобов’язані надати письмову заяву класному керівнику та вихователю групи продовженого дня. Внести зміни по телефону неможливо.

 1. Дітей 0-3 класів та дітей, які очікують на додаткові заняття, забирає вчитель/ocoба, яка проводить заняття, та повертає після закінчення заняття до групи продовженого дня.
 2. Дитина, яка перебуває в групі продовженого дня, зобов’язана виконувати правила групи, дотримуватись культурної поведінкита ставитисть з обережністюдо будь-якого обладнання.
 3. Батьки зобов’язані забрати дитину до 16.30.
 4. Якщо батьки не забралидитину з групи продовженогодня в її робочий час і немає контакту з батьками/законними представниками, дитина може бути передана під опіку відповідних органів.
 5. Батьки зобов’язані надати до секретаріату школи відповідні документи у разі позбавлення в судовому порядку або обмеження батьківських прав когось з батьків.
 6. Внутрішкільні правила гігієни та безпеки,встановлені в зв’язку із запобіганням та стримуванням Covid-19 також стосуються групи продовженого дня, а кожна дитина та батьки зобов’язані їх виконувати.

 

Заяви:

 

Я заявляю, що працюю в години роботигрупи продовженого і не маю змоги забезпечити догляд за дитиною до/після уроків.

 

Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за надання неправдивих даних, заявляю про те, що надані мною дані відповідають фактичному стану речей.

Я даю згоду на обробку персональних даних для цілей, пов’язаних з освітньо-виховним  процесом у групі продовженого дняшколи № 10 м. Познань, відповідно до волевиявлення, поданого батьками/законним опікуном учня щодо збіру та обробки персональних даних дитини та членів сім’ї, які ведуть спільне домовоме господарство, у сфері виховної,  опікунської та освітньої діяльності школи.

 

Водночас я визнаю, що школа не несе відповідальності за безпеку дитини в шкільному приміщенні та на території школи поза робочим часом педагогів та вихователів.

 

Зобов’язуюсь дотримуватися правил, які діють у групі продовженого дня школи № 10 м. Познань з метою забезпечення безпеки учнів.

 

 

Познань, дата ……………… ……………………………..

………………………………………………………………

 

                                                                                  (розбірливий підписбатьків/oпікуна)

 

 

 

 

КАРТКА ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ

ДО ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

 

2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Увага! У 2022/2023 навчальному році до групи продовженого дня прийматимуть лише дітей працюючих батьків, які не можуть забезпечити догляд за дітьми до/після уроків.

 

Особисті дані дитини:

 

Ім’я та прізвище, клас:

………………………………………………………………………..……………………………

 

Особисті дані батьків (законних опікунів): *

 

Прізвище та ім’я, контактний телефон батьків/законних опікунів

 

 1. ……………………………….……………………………………………………………………

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………

 

Прізвище та ім’я, контактний телефон за місцем роботи (або адреса місця роботи) батьків/законних опікунів

 

 1. ……………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

 

Якщо дитині дозволено самостійне повернення додому, батьки (законні опекуни) зобов’язані заповнити заяву(див. нижче).

 

* Про будь-які зміни контактних даних необхідно негайно повідомляти в письмовій формі класного керівника та вихователя групи продовженого дня.

Заява:

 

Повідомляю, що дитина (прізвище та ім’я):

 

……………………………………………………………………………………………………

 

 

може під мою відповідальність самостійно залишати групу продовженого дня:

день тижня, години:

………………………………………………………………………… ..

 

………………………………………………………………………… ..

 

……………………………………………………..…………………….

 

Про зміни щодо самостійного виходу дитини з групи продовженого дня необхідно письмово повідомити вихователів.

 

 

Інформація про стан здоров’я дитини

 

 

Я заявляю, що моя дитина ………………………………………………………………… ..

 

має/не має (необхідне викреслити) проблеми зі здоров’ям, які можуть загрожувати життю та здоров’ю.

 

Якщо так, то які вони? (алергія, хронічні захворювання та ін.)

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

 

 

 

Дата………………………………………………..

……………………………………………………..

 

(підпис батьків)

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2022/2023

Uwaga! W roku szkolnym 2022/2023 do świetlicy szkolnej przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku
przed/po lekcjach.

 

Dane osobowe dziecka:

 

Imię i nazwisko, klasa:

 

………………………………………………………………………………………..

 

Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów): *

 

Imię i nazwisko, telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych

 

 1. …………………………………………………………………………………………

 

 

2.…………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, telefon kontaktowy do zakładu pracy,  adres zakładu pracy:

 

 1. ……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

 

 1. ……………………………………………………………………………………………

 

      ……………………………………………………………………………………………

 

            ……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są wypełnić poniższe oświadczenie.

 

Wszelkie zmiany w danych kontaktowych należy niezwłocznie zgłaszać pisemne wychowawcy klasy oraz wychowawcy świetlicy szkolnej.

 

Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej w SP10.

 

 

 

 

Oświadczenie:

 

Oświadczam, że moje dziecko

 

……………………………………………

 

może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy: dzień tygodnia, wskazane godziny:

………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….

 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy, należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy.

 

  Nauczyciel nie wypuści dziecka ze szkoły na telefoniczną prośbę rodzica. Musi być potwierdzenie na

  piśmie.

 

 

Informacja o stanie zdrowotnym dziecka

 

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………………..

 

ma problemy /nie ma problemów zdrowotnych (niepotrzebne skreślić), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

Jeżeli dziecko ma problemy zdrowotne, proszę dokonać opisu tej choroby (alergie, choroby przewlekłe, itp.)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

 

 

 

Data……………………………………

 

                                                                                                                                                              …………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………

 

 

 

(podpis matki, ojca)