Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2021_22

Karta do pobrania:

https://sp10.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/08/Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-2022.pdf

 

Regulamin świetlicy szkolnej – budynek A:

1.Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.30.

2.Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci oczekujących na lekcje lub zajęcia dodatkowe, uczniów kończących lekcje.

3.Świetlica korzysta z dobrowolnych wpłat wnoszonych przez rodziców, przeznaczonych na zakup materiałów do zajęć, nagród w konkursach, zabawek, gier planszowych itp.

4.Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.

5.W przypadku jakiejkolwiek zmiany w sposobie odbioru dziecka lub zgody na samodzielny powrót do domu rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie wychowawcy klasy oraz wychowawcy świetlicy szkolnej.

6.Dziecko wywołane telefonicznie, nie otrzyma pozwolenia na opuszczenie terenu szkoły.

7.Dzieci z klas 0-3 oraz oczekujące na zajęcia dodatkowe, odbierane są przez nauczyciela /osobę prowadzącą , a po zakończonych zajęciach odprowadzane z powrotem do świetlicy.

8.Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania kontraktu świetlicowego, kulturalnego zachowania się  oraz szanowania sprzętu znajdującego się w świetlicy.

9.Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny 16.30.

10.W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może zostać przekazane  pod opiekę odpowiednim organom.

11.Rodzice zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu szkoły stosownych dokumentów w przypadku sądowego odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich któremukolwiek z rodziców.

12.Wewnątrzszkolne procedury zachowania higieny i bezpieczeństwa, ustalone w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się Covid-19 obowiązują także na terenie świetlicy, a każde dziecko i rodzic jest zobowiązane ich przes

 Oświadczenia :

Oświadczam, że jestem osobą pracującą w godzinach pracy świetlicy szkolnej i nie jestem w stanie zapewnić opieki nad  dzieckiem przed/po     zajęciach lekcyjnych.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu., zgodnie z oświadczeniem woli składanym przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych dziecka i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie działalności wychowawczej , opiekuńczej i dydaktycznej szkoły.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

 

 

Poznań, dnia ……………………………..            ………………………………………………………………

                                                                                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

                  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga! W roku szkolnym 2021/2022 do świetlicy szkolnej przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku przed /po lekcjach.

Dane osobowe dziecka:

 Imię i nazwisko, klasa: ………………………………………………………………………………………..

Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów):

Imię i nazwisko, telefon kontaktowy:

  1. …………………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………………..

 

 W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są wypełnić poniższe oświadczenie

 

                                            Oświadczenie:

Oświadczam, że dziecko (imię  nazwisko):

 ………………………………………………………………………………………………………………….

może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy:

dzień tygodnia, wskazane godziny:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy, należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy.

                                                Informacja o stanie zdrowotnym dziecka

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………………………………..

ma / nie ma (niepotrzebne skreślić)  problemy zdrowotne, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia.

Jeżeli tak, to jakie? (alergie, choroby przewlekłe, itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data ………………………………………………..            ……………………………………………………..

                                                                                                            (podpis matki, ojca)