Organizacja egzaminu ósmoklasistów

INFORMACJE O ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW

 

1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej, z każdego przedmiotu innego dnia.

  1. Obejmuje następujące przedmioty:
  2. język polski – 16 czerwca 2020 r., godz. 9.00
  3. matematykę – 17 czerwca 2020 r., godz. 9.00
  4. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r., godz. 9.00
3. Egzaminy:

a.    z języka polskiego, trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla   których czas trwania egzaminu może być przedłużony),

b.    z matematyki, trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów,
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),

c.    z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

4.  Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych
lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu
lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

5. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

6.Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

a.    zdający egzamin uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa wynikających z sytuacji pandemii i groźby zakażenia COVID-19, określonych
na stronie internetowej szkoły w zakładce EGZAMIN,

b.    zdający wchodzą do szkoły o godzinie 8.30, wyznaczonym wejściem. Zdający przynosi ze sobą legitymację szkolną, do okazania przed wejściem do budynku,

c.    uczniowie z klasy 8a – zdają egzaminy na parterze szkoły, wchodząc wejściem od strony ul. Jarochowskiego,

d.   uczniowie z klasy 8b – zdają egzaminy na pierwszym piętrze szkoły, wchodząc wejściem głównym,

e.    wszyscy uczniowie zobowiązani są do  zachowaniem odległości 2m,

f.     każdy uczeń musi mieć założoną na twarz maseczkę zakrywającą usta i nos,

g.    wchodząc do budynku każdego ucznia obowiązuje dezynfekcja rąk.

h.    każdy uczeń otrzyma od wychowawcy informację, w której sali pisze egzamin. Każdego dnia będzie to ta sama sala egzaminacyjna.  Lista zdających będzie wisiała również
na drzwiach do sali,

i.      do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść następujące przybory:

§  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),

§  dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Obowiązuje zakaz pożyczania materiałów (przyborów) od innych zdających.

Wszystkie przedmioty przyniesione przez uczniów do szkoły w dniu egzaminu np. telefon, odzież wierzchnia (poza przyborami potrzebnymi do napisania egzaminu i legitymacji ), zdający pozostawiają w szatni przygotowanej w sali nr 13 – dla zdających z kl. 8a lub w sali nr 205 – dla zdających z kl. 8b. Uczeń korzystający z szatni otrzyma worek foliowy, do którego należy włożyć przyniesione przedmioty, związać worek, przykleić do niego otrzymany od szatniarza numer (drugi numer zachowuje do odbioru) i oddać do przechowania. Po zakończeniu egzaminu uczniowie odbierają worki z zawartością według numeru z szatni. Worek wrzucają do przygotowanego pojemnika.

7.    Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający okazuje legitymację, a przewodniczący komisji losuje numer stolika, przy którym uczeń będzie pisał egzamin. Uczeń otrzymuje również kopertę, w której znajdować się będą kody egzaminacyjne, kartka
z nazwiskiem, kodem ucznia i jego numerem PESEL,

8.    W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej
oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

9.    Po zajęciu miejsc członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.

10.     Po rozdaniu arkuszy, zdający mają obowiązek:

a.       zapoznać się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego,

b.      następnie poleca zdającym:

§  w arkuszu z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego: sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi, sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

§  w arkuszu z matematyki: sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
 tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi, wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań), sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

12  Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

13       Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym i daje uczniom sygnał do rozpoczęcia pisania egzaminu.

14       W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

15       Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

16       Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

17       Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

18       Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

19       Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem egzaminacyjnym:

a.    informuje zdających o zakończeniu pracy,

b.    wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

c.    poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

d.   poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i nos.

20        Uczniowie opuszczają salę egzaminacyjna z zachowaniem odległości 2m od siebie, maja zakryte usta i nos. W razie potrzeby odbierają worki z odzieżą z szatni. /opróżnione worki wrzucają do przygotowanego pojemnika, dezynfekują ręce i tym samym wyjściem opuszczają budynek i teren szkoły.

21  Ze względów sanitarnych zabrania się uczniom gromadzenia się na terenie szkoły
i poza nią, bez przestrzegania wymaganych odległości.

 

 

UWAGA!

Uczniowi nie wolno przynosić na egzamin żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Wniesienie na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego, skutkować będzie przerwaniem i unieważnieniem egzaminu tego ucznia.

Oprócz przyborów niezbędnych do napisania egzaminu i legitymacji szkolnej, zdający może przynieść butelkę z niegazowaną woda do picia, którą stawia na podłodze obok stolika.