ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W BUDYNKU A i B

 

ORGANIZACJA PRACY SP NR 10 W POZNANIU  OD 5.04.2022

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

 

Szczepienie –       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.
Higiena –       częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Wietrzenie –       zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

      

Organizacja pracy w budynku A:

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
 • Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka
 • Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
 • Ze względu na ograniczone miejsce na korytarzach szkolnych, opiekunowie odprowadzający pozostają w przedsionku szkoły. Zasady wejścia rodziców lub innych osób do szkoły określa odrębna procedura.
 • Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • Osoby przebywające w szkole mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 • Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły,sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.
 • Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 

 • Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.
 • Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.

Instrukcja wejścia klas do szkoły  – budynek A – Bosa:

1a, 1b – wejście główne, klatka schodowa główna

2a, 3b – wejście główne, klatka schodowa główna

2b, 3a – wejście główne, klatka schodowa boczna (przy świetlicy)

OP 1a, OP 1b – wejście główne , klatka schodowa boczna I

 • Każda klasa ma przydzieloną na stałe swoją salę i nie przemieszcza się. Wyjątkiem jest pracownia komputerowa i sala gimnastyczna. Każdy uczeń ma na stałe przypisane swoje miejsce w sali lekcyjnej.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole pod względem sanitarno-epidemicznym są takie same jak zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych
 • Przerwy międzylekcyjne każda klasa spędza pod opieką nauczyciela, z którym miała lekcję lub na boisku szkolnym lub w razie niepogody w sali lekcyjnej.
 • Dzieci są odbierane przez opiekunów po lekcjach, oczekujących na nie na boisku szkolnym. Nauczyciel, który ma z daną klasą ostatnią lekcję, jest odpowiedzialny za przekazanie dziecka opiekunowi.
 • Uczniowie, którzy po lekcjach zapisani są do świetlicy szkolnej, odbierani są poprzez wywołanie dziecka przez domofon. Pracownik dyżurujący w portierni sprawdza, czy osoba odbierająca dziecko jest do tego upoważniona.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone są zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa
 • Świetlice należy wietrzyć(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Dostępność biblioteki dla uczniów określa regulamin pracy biblioteki szkolnej.
 • Uczniowie którzy jedzą obiad w stołówce po lekcjach lub podczas pobytu w świetlicy, zajmują stoliki przypisane do ich klas.
 • Uczniowie korzystają z toalet na piętrze, na którym mają lekcje:

– klasy I i II – I piętro,

– klasy III i OP1 – II piętro

– świetlica – parter.

 

 

Organizacja pracy w budynku B

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcji lub choroby zakaźnej
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
 • Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć), szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, Rekomenduje się nauczycielom przypominanie uczniom o myciu rąk i dezynfekcji. ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • . Do budynku uczniowie mogą wchodzić od godz. 7.45 i udają się bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych. Nauczyciele oczekują na uczniów w salach od godz. 7.45. Uczniowie nie wchodzą wcześniej do szkoły. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
 • Klasy IV i OP2 – wchodzą wejściem głównym do budynku na parter,

Klasa V i VI – wejściem głównym i klatką schodową przy stołówce na I piętro,

Klasy VII, VIII i OP3 – wejściem bocznym na II piętro i klatką schodową na końcu skrzydła.

 • Każda klasa ma przydzieloną na stałe swoją salę i nie przemieszcza się. Wyjątkiem jest pracownia komputerowa i sala gimnastyczna. Każdy uczeń ma na stałe przypisane swoje miejsce w sali lekcyjnej.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (przynosi wyłącznie podręczniki, ćwiczenia i przybory). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze, toalety) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
 • Nauczyciel informatyki dopilnowuje mycia przez uczniów przed wpuszczeniem ich do sali. Sprzęt komputerowy jest dezynfekowany po każdej lekcji.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole pod względem sanitarno-epidemicznym są takie same jak zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Dostępność biblioteki dla uczniów określa regulamin pracy biblioteki szkolnej.
 • W sytuacji kolejnej lekcji z innym nauczycielem, nauczyciel, który zakończył lekcję opuszcza salę lekcyjną po dotarciu do niej nauczyciela przejmującego klasę. Jeżeli nauczyciel musi udać się na lekcję do oddalonej sali, osoba, która ma lekcje w sali sąsiedniej, na korytarzu oczekuje na przybycie nauczyciela, który ma lekcję obok i dopiero wtedy wchodzi do swojej sali.
 • Zaleca się, aby uczeń opuścił szkołę dziecka bezpośrednio po lekcjach/zajęciach dodatkowych.
 • Uczniowie spożywają obiad podczas wyznaczonych przerw.

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.
 3. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 5. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in.  kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.
 6. Jeżeli w szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – również instrukcje dezynfekcji.
 8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 9. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
 11. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury szkoły.

 

Gastronomia

 

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w szkole zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych .
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Wyznaczono i pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 5. Ustalono miejsce, w którym będzie przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną. W razie potrzeby przeprowadzone będzie dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Pracownikom zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Załączniki – instrukcje

 1. instrukcja mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

 1. instrukcja dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 1. zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876