ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W BUDYNKU A i B

ORGANIZACJA PRACY SP NR 10 W POZNANIU  

OD 18. 01. 2021 R. DO ODWOŁANIA

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ i GIS – budynek A

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W sytuacji konieczności zdalnego pomiaru temperatury ciała dziecka, rodzic udziela pisemnej zgody.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • W przypadku objęcia ucznia i jego rodziny lub pracownika kwarantanną, rodzice i pracownik szkoły zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły – tel. 61 8666 120.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym, wentylowanym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Dyrektor szkoły powiadamia SANEPID oraz organ prowadzący.

Postępowanie z uczniem/pracownikiem, który przebywa w izolatce określa odrębna procedura.

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego min. 2m.
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (przynosi wyłącznie podręczniki, ćwiczenia i przybory). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Osoby przebywające w szkole mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki, toalety, biblioteka, stołówka). Dzieci nie muszą nosić masek w salach lekcyjnych.
 • Zużyte maseczki i rękawiczki oraz chusteczki do nosa należy wrzucać do wskazanych pojemników.
 • Ze względu na ograniczone miejsce na korytarzach szkolnych, opiekunowie odprowadzający pozostają na boisku szkolnym – nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły. Zasady wejścia rodziców lub innych osób do szkoły określa odrębna procedura.
 • Rano, dzieci/uczniowie wchodzą do budynku szkoły, z zachowaniem odległości od siebie i odkażają dłonie.

Instrukcja wejścia klas do szkoły  – budynek A – Bosa:

1a, 1b – wejście główne, klatka schodowa główna

2a, 3b – wejście główne, klatka schodowa główna

2b, 3a – wejście główne, klatka schodowa boczna (przy świetlicy)

OP 1a, OP 1b – wejście boczne, klatka schodowa

 • Klatki schodowe są odkażane po wejściu każdej grupy.
 • Każda klasa ma przydzieloną na stałe swoją salę i nie przemieszcza się. Wyjątkiem jest pracownia komputerowa i sala gimnastyczna. Każdy uczeń ma na stałe przypisane swoje miejsce w sali lekcyjnej. Stoliki w salach są ustawione z zachowaniem maksymalnych odległości.W salach nie ma dywanów, poduszek itp. przedmiotów, których nie można odkazić lub zdezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Lekcje wf i treningi odbywają się na świeżym powietrzu, kiedy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole pod względem sanitarno-epidemicznym są takie same jak zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych – uczniowie nie mogą korzystać z zajęć międzyklasowych.
 • Przerwy międzylekcyjne każda klasa spędza pod opieką nauczyciela, z którym miała lekcję lub na boisku szkolnym lub w razie niepogody w sali lekcyjnej. Nie ma przerw na korytarzach.
 • Jeżeli to możliwe, przydziela się uczniom co drugą szafkę odzieżową.
 • Dzieci są odbierane przez opiekunów po lekcjach, oczekujących na nie na boisku szkolnym. Nauczyciel, który ma z daną klasą ostatnią lekcję, jest odpowiedzialny za przekazanie dziecka opiekunowi.
 • Zaleca się odbieranie dziecka ze szkoły bezpośrednio po lekcjach oraz zapisywanie do świetlicy w sytuacji wyższej konieczności.Do świetlicy będą przyjmowane wyłącznie dzieci rodziców pracujących zawodowo.
 • W okresie pandemii świetlica jest czynna od godz. 6.30 do 16.30. Każde dziecko zapisane do świetlicy musi być zaopatrzone w drugie śniadanie (jeżeli nie je obiadu) oraz wodę do picia.
 • Uczniowie, którzy po lekcjach zapisani są do świetlicy szkolnej, odbierani są poprzez wywołanie dziecka przez domofon. Pracownik dyżurujący w portierni sprawdza, czy osoba odbierająca dziecko jest do tego upoważniona.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone są zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.Dostępność biblioteki dla uczniów określa regulamin pracy biblioteki szkolnej. Przy wejściu do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Uczniowie  spożywają śniadania w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie, którzy nie mają śniadań, mogą je zakupić/odebrać (dzieci pod opieką MOPR) w stołówce podczas przerwy i zjeść razem z klasą w swojej sali.

Uczniowie pozostałych klas jedzą obiad w stołówce po lekcjach lub podczas pobytu w świetlicy, zajmują stoliki przypisane do ich klas.

W czasie oczekiwania na posiłek uczniowie zachowują dystans, min. 1,5 m.

 • Uczniowie korzystają z toalet na piętrze, na którym mają lekcje:

– klasy I i II – I piętro,

– klasy III i OP1 – II piętro

– świetlica – parter.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SP NR 10 W POZNANIU – OD 01. 09. 2020 R.

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ i GIS – budynek B

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W przypadku objęcia ucznia i jego rodziny lub pracownika kwarantanną, rodzice i pracownik szkoły zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki, toalety, biblioteka, stołówka). Dzieci nie muszą nosić masek w salach lekcyjnych.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk/dezynfekcja (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć/odkazić ręce), szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, zachowanie dystansu społecznego 2m. Rekomenduje się nauczycielom przypominanie uczniom o myciu rąk i dezynfekcji. ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/pracownika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje się ucznia/pracownika w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów, SANEPID i organ prowadzący o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Zasady postępowania z uczniem/pracownikiem, który został skierowany do izolatki, określa odrębna procedura.
 • Ze względów sanitarno – epidemicznych, opiekunowie odprowadzający /odbierający uczniów oczekują przed wejściem głównym lub na boisku szkolnym – nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły.
 • Uczniowie wchodzą do budynku zachowując dystans społeczny i dezynfekując ręce przed wejściem. Do budynku uczniowie mogą wchodzić od godz. 7.45 i udają się bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych. Nauczyciele oczekują na uczniów w salach od godz. 7.45. Uczniowie nie wchodzą wcześniej do szkoły.
 • Klasy IV i OP2 – wchodzą wejściem głównym do budynku na parter,

Klasa V i VI – wejściem głównym i klatką schodową przy stołówce na I piętro,

Klasy VII, VIII i OP3 – wejściem bocznym na II piętro i klatką schodową na końcu skrzydła.

 • Każda klasa ma przydzieloną na stałe swoją salę i nie przemieszcza się. Wyjątkiem jest pracownia komputerowa i sala gimnastyczna. Każdy uczeń ma na stałe przypisane swoje miejsce w sali lekcyjnej. Stoliki w salach są ustawione z zachowaniem maksymalnych odległości.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (przynosi wyłącznie podręczniki, ćwiczenia i przybory). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze, toalety) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
 • Nauczyciel informatyki dopilnowuje mycia i dezynfekcji rąk przez uczniów przed wpuszczeniem ich do sali. Sprzęt komputerowy jest dezynfekowany po każdej lekcji.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Lekcje wf i treningi odbywają się na świeżym powietrzu, kiedy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne.
 • Przerwy międzylekcyjne każda klasa spędza pod opieką nauczyciela, z którym miała lekcję lub na boisku szkolnym. Nie ma przerw na korytarzach.
 • Nie organizuje się wycieczek/wyjść, wymagających korzystania ze środków transportu publicznego oraz do miejsc publicznych.
 • Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole pod względem sanitarno-epidemicznym są takie same jak zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Dostępność biblioteki dla uczniów określa regulamin pracy biblioteki szkolnej. Przy wejściu do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • W sytuacji kolejnej lekcji z innym nauczycielem, nauczyciel, który zakończył lekcję opuszcza salę lekcyjną po dotarciu do niej nauczyciela przejmującego klasę. Jeżeli nauczyciel musi udać się na lekcję do oddalonej sali, osoba, która ma lekcje w sali sąsiedniej, na korytarzu oczekuje na przybycie nauczyciela, który ma lekcję obok i dopiero wtedy wchodzi do swojej sali.
 • Jeżeli to możliwe, przydziela się uczniom co drugą szafkę odzieżową.
 • Zaleca się, aby uczeń opuścił szkołę dziecka bezpośrednio po lekcjach/zajęciach dodatkowych.
 • Uczniowie spożywają śniadania w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie, którzy nie mają śniadań, mogą je zakupić w stołówce podczas przerwy i zjeść razem z klasą w swojej sali.
 • Uczniowie spożywają obiad podczas wyznaczonych przerw.

W czasie oczekiwania na posiłek uczniowie zachowują dystans, min. 1,5 m.

 • Zużyte maseczki i rękawiczki oraz chusteczki do nosa należy wrzucać do wskazanych pojemników.