Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
–     p. Agnieszka Horab-Szałęga  – przewodnicząca Rady Rodziców

             –    p. Michał Korn   –  skarbnik Rady Rodziców

              –  p. Jaquelin Rożynek  – sekretarz Rady Rodziców

 

 

Główne cele i założenia funkcjonowania Rady Rodziców (wyciąg z Regulaminu Rady Rodziców):
Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organizacjami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły. (…)

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych (klasowych). (…)

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

 

Działalność gospodarczo-finansowa Rady Rodziców:

Działalność Rady Rodziców oparta jest na funduszach pochodzących ze składek rodziców, dotacji oraz dochodów osiąganych przez Radę.

Wysokość składki może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych rodziny ucznia. Mile widziana każda wpłata.

Składki należy wpłacać do skarbników klasowych (którzy przekazują je do sekretariatu szkoły) lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców, na rachunek:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu, ul. Bosa 9

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

97 1020 4027 0000 1402 1287 0582

 

Fundusze zgromadzone przez Radę Rodziców wydatkowane są wg preliminarza ustalonego na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez przedstawicieli RR wszystkich rad oddziałowych.

Są one w całości przeznaczane na potrzeby uczniów. Pozwalają wspierać działania podejmowane przez szkołę, a co za tym idzie podnosić jakość nauki naszych dzieci i uatrakcyjniać im pobyt w szkole. Przeznaczenie funduszy to przede wszystkim:

− pomoc materialna dla uczniów w bardzo trudnej sytuacji finansowej (m.in. dofinansowanie do wycieczek, wyjść, podręczników),

− zakup nagród, upominków, dyplomów w szkolnych konkursach i olimpiadach,

− dofinansowanie do imprez, uroczystości i projektów organizowanych przez szkołę,

− dofinansowanie wyposażenia sal, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętów sportowych, z których korzystają uczniowie.

Kontakt
W przypadku pytań, wątpliwości, problemów prosimy o kontakt z przewodniczącą Rady Rodziców p. Barbarą Dzikowską przez Dziennik elektroniczny Librus.