RODO – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 10 z siedzibą w Poznaniu, ul. Bosa 9.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod7_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
, w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty w celu prowadzenia rekrutacji/przyjęcia do szkoły
Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe:

·         kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszczać będzie do szkoły.

 

·         kandydatów nieprzyjętych do szkoły zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w szkole przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·       dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,

·       dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·       osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·       Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.