PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA W POZNANIU

1)      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętuprzynoszonego przez uczniów.

3)      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.

4)      Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone 

i schowane) – z zastrzeżeniem punktu 6.

5)      Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

6)      Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5. oraz w sytuacji, kiedy urządzenie jest pomocą edukacyjną podczas lekcji, wykorzystywane na polecenie nauczyciela.

7)      Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego (za zgodą wychowawcy/nauczyciela), wynikającego z bieżącej potrzeby.

8)      Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu (wpis do zeszytu depozytów) u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia, a następnie odnotowany przez wychowawcę klasy jako uwaga wpisana uczniowi.

9) Sekretarz szkoły informuje rodziców o odebraniu urządzenia uczniowi oraz o możliwości odbioru przez rodziców w sekretariacie szkoły.

9)      Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym

konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).

10)  W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.

11)  W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.