Kalendarz 2022/2023

KALENDARZ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Lp. Terminy Treści
1. 1 września 2022r.-czwartek

według harmonogramu

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
Spotkanie wychowawców z uczniami

 

2. I półrocze roku szkolnego 2022-2023

II półrocze roku szkolnego 2022-2023

1.09. 2022r.-12.02.2023r.

13.02.2023r.-23.06 2023.

 

3.  

06 września 2022r.(wtorek)

godz. 17.00- klasy I

godz.17.30-OP1a, OP1b

 

07 września 2022 r. ( środa)

godz. 17.00- klasy II

godz.17.30- klasy III

 

Zebrania z rodzicami

Budynek A

Wychowawcy są zobowiązani przedstawić rodzicom prawo wewnątrzszkolne (Program Wychowawczy, Statut Szkoły, W.Z.O., Program Wychowawczo-Profilaktyczny).Wychowawca ma obowiązek wybrać trójkę klasową, powołać protokolanta. Przedyskutować plan wychowawczy klasy na bieżący rok szkolny i  zatwierdzić go przez rodziców.

Zapoznać rodziców z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, zasadach komunikowania się ze szkołą , zasadami bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w szkolewg GIS i szkolnych procedur.

Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu przez Librus (16.30-17.30).

 

4. 07 września 2022r. ( środa)

godz. 17.00-klasa IV, V

godz.17.30- klasa VI,OP4

 

 

 

 

08 września 2022r. ( czwartek)

godz. 17.00-klasy VII, VIII

godz.17.30- klasa OP7,OP8

 

Zebrania z rodzicami

Budynek B

Wychowawcy są zobowiązani przedstawić rodzicom prawo wewnątrzszkolne (Program Wychowawczy, Statut szkoły, W.Z.O., Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

Wychowawca ma obowiązek wybrać trójkę klasową, powołać protokolanta. Przedyskutować plan wychowawczy klasy na bieżący rok szkolny i  zatwierdzić go przez rodziców.

Zapoznać rodziców z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, zasadach komunikowania się ze szkołą , zasadami bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w szkole wg GIS i szkolnych procedur.

Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu przez Librus (16.30-17.30).

 

5. 17 listopada 2022r.

budynek A+ B- czwartek

wszystkie klasy godz. 1700- 19.00

 

Konsultacje

 

Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców od godz.17.00 do godz. 19.00.

7. 23.12.2022r. – 30.12.2022r. Zimowa przerwa świąteczna

 

  15  grudnia 2022r.

budynek A+B

godz.17.00-19.00

(czwartek)

Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców do
godz. 17.00-19.00

 

Konsultacje dla rodziców

 

Nauczyciele przedmiotów moją obowiązek przekazać rodzicom informacje o grożących ocenach niedostatecznych z danego przedmiotu. Wychowawcy informują

ozagrożeniach oceną nieodpowiednią lub naganną  z zachowania.

8.  

17stycznia 2023 r.

(wtorek)

 

Podanie uczniom przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania, odpowiedzialni nauczyciele przedmiotu (należy ten fakt odnotować w dzienniku elektronicznym przy temacie lekcji z danych przedmiotów, a zachowania przy temacie lekcji lekcjiwychowawczej.

 

9. 30 stycznia –10 lutego 2023 r.

 

 

Ferie zimowe
10. 25 stycznia 2023r.

(środa)

Rada klasyfikacyjna- za I półrocze
11. 26 stycznia 2023 r.

(czwartek)

budynek A godz.17.00

budynek B godz. 18.00

 

Wywiadówki

Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców :

budynek A do 18:00

budynek B do 19:00

 

 

12. 16 lutego 2023r. (czwartek) Rada analityczna po I semestrze

 

13. 3,4,5 kwietnia 2023r. Rekolekcje

Pierwsze 3 lekcje w szkole według planu –potem przejście do kościoła/ spotkanie na Sali gimnastycznej -koniec 12.00.

Środa- wspólna msza w kościele

14. 6-11 kwietnia 2023r. Wiosenna przerwa świąteczna
15. 20. 04 .2023 r.

od godz.17.00-19.00

(budynek A+budynekB)

(czwartek)

Konsultacje z rodzicami-

obowiązują wszystkich nauczycieli

 

Zebrania klasy 8 oraz OP8– poinformowanie rodziców

o procedurach  egzaminacyjnych  ósmoklasisty

Konsultacje na terenie szkoły lub on-line

16. 18 maja 2023r. (czwartek)

Budynek A godz.17.00

 

18 maja 2023 r. (czwartek)

Budynek Bgodz. 18.00

 

 

 

Konsultacje

 

obowiązują wszystkich nauczycieli.

Wychowawców zobowiązuje się do podania rodzicom informacji o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego oraz grożących ocenach nagannych i nieodpowiednich zachowania (w przypadku nieobecności rodzica podczas zebrania zależy powiadomić rodzica pisemnie).

Konsultacje na terenie szkoły lub on-line

 

17. 23 maja  2023 r.

24 maja  2023r.

25maja  2023r.

 

Egzaminy Ósmoklasisty:

– język polski

-matematyka

-język obcy nowożytny

Dla pozostałych klas (A/B)– dzień wolny od zajęć

 

  7 czerwca 2023r.

(środa)

Zebrania zespołów wychowawczych  klas – omówienie przewidywanych ocen zachowania

 

18. 12 czerwca 2023 r.

( poniedziałek)

 

 

Podanie uczniom  przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania(sprawdzić odbiór informacji przez rodzica)- odpowiedzialni nauczyciele przedmiotów (należy ten fakt odnotować w dzienniku elektronicznym przy temacie lekcji z danych przedmiotów, a z zachowania przy temacie lekcji wychowawczej.
19. 19 czerwca 2023 r.

Poniedziałek

Rada klasyfikacyjna- II semestr
20. 23 czerwca 2023 r.

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21. 24czerwca  – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych- zajęcia opiekuńcze:

14 października 2022

31 października 2022

2 listopada 2022

2 maja 2023

3 dni egzaminów klas ósmych –  24,25,26 maja (  środa, czwartek, piątek) 2023

9 czerwca 2023