Rekrutacja – terminy

Rekrutacja – terminy

Najważniejsze terminy rekrutacji do klasy pierwszej

  • 30 marca – 18 kwietnia 2023 r. – zgłoszenia do klasy pierwszej
    (dotyczy dzieci z obwodu szkoły, wymagany podpis obojga rodziców)

DRUK BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ W HOLU SZKOŁY PRZY UL. BOSA 9
LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ PLACÓWKI DOPIERO
30 MARCA!!!

  • 30 marca – 18 kwietnia 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wymagany podpis obojga rodziców).
  • 21 kwietnia 2023r. godzina 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 21 kwietnia – 26 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wymagany podpis obojga rodziców).
  • 28 kwietnia 2023 r. godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

Na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ są dostępne wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisanyprzez obojga rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko. BRAK PODPISU JEDNEGO Z RODZICÓW WPŁYNIE NA NEGATYWNĄ WERYFIKACJĘ WNIOSKU.