Oddziały przygotowawcze dla cudzoziemców

Ręce trzymające globus

Oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy

W SP nr 10 działają oddziały (klasy) przygotowujące uczniów przybywających z zagranicy do nauki

w polskiej szkole.

Uczymy w nich wszystkich przedmiotów i dodatkowo języka polskiego jako obcego.

Nauka w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do tego oddziału. W zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych ucznia okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony nie więcej niż o jeden rok szkolny. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.

Zajęcia są prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

W czasie nauki w oddziale przygotowawczym, uczniów wspiera nauczyciel posługujący się językiem ojczystym ucznia.

ZAPRASZAMY!