Samorząd Uczniowski

samorząd uczniowski

Statut SP10

Wyciąg dotyczący SU:

paragraf 36

Samorząd Uczniowski
1.W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Zasady wybierania i działania organów
samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin szkoły nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły:
1)w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
c) prawo do zapoznania się z programem, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
d) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowani
e) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań, f)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
2) organizowania kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
3) prawo do działalności sportowej i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z
Dyrektorem
4) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Samorząd opiniuje Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i plan wychowawczy Szkoły.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Opiekunki SU:

  • p. Bożena Pilak ??
  • p. Magda Kopeć ??

 

regulamin SU

 

 

aktualnosciSU

 

Wyniki głosowania do Samorządu Szkolnego  na rok szkolny 2023/2024
  1. Iga Pałubicka 6b
  2. Kinga Nowak 6b
  3. Sandra Dominiak 8a
  4. Julia Imiłkowska 6b
  5. Jan Garbarek 5a
  6. Natalia Zrałka 8a
  7. Natalia Kuzevych 8a
  8. Zlatoslava Zelynska 6c