Samorząd Uczniowski

samorząd uczniowski

Statut SP10

Wyciąg dotyczący SU:

paragraf 36

Samorząd Uczniowski
1.W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Zasady wybierania i działania organów
samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin szkoły nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły:
1)w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
c) prawo do zapoznania się z programem, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
d) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowani
e) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań, f)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
2) organizowania kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
3) prawo do działalności sportowej i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z
Dyrektorem
4) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Samorząd opiniuje Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i plan wychowawczy Szkoły.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Opiekunki SU:

  • p. Bożena Pilak ??
  • p. Magda Kopeć ??

 

regulamin SU

 

 

aktualnosciSU

Podsumowanie Biegu w Piżamach ?Na konto fundacji wpłaciliśmy 330.-?Dziękujemy?❤️?

Podsumowanie Biegu w Piżamach
Podsumowanie Biegu w Piżamach

 

Wyniki wyborów do SU
Wyniki wyborów do SU          /2023 2022

 

Organizacja  Dnia Kropki – 15 września – budynek B

dzien kropki 22

Współorganizacja Europejskiego Tygodnia Sportu

Europejski Tydzień Sportu

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wybory SU