WZO nauczanie zdalne

ZASADY

KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W SP NR 10 W POZNANIU

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej

funkcjonowania:

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana zdalnie, w zakresie ustalonym przez dyrektora szkoły, po uzyskaniu aprobaty organu prowadzącego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Za organizację kształcenia zdalnego odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka zdalna;
 3. Zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania będą odbywać się stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie;
 4. Rodzice są odpowiedzialni za uczestnictwo dziecka w nauce zdalnej. Brak uczestnictwa w nauce zdalnej jest jednoznaczne z brakiem realizacji obowiązku szkolnego i podlega egzekucji, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 5. Nauczyciele i uczniowie zobowiązani są do włączania kamery podczas lekcji on-line.
 6. W klasach IV – VIII wszystkie lekcje on-line odbywają się w godzinach zgodnych z planem lekcji i trwają 45 min.
 7. Każdy nauczyciel realizuje wszystkie swoje godziny dydaktyczne pracując on-line (prowadzi lekcję, jest dostępny na czacie lub wideo-rozmowie), zgodnie z planem lekcji. Podczas każdej lekcji  realizuje podstawę programową, stosuje znane metody nauczania, w tym aktywizujące, zróżnicowane formy pracy i przyjęte w szkole zasady oceniania kształtującego.
 8. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela za pomocą platformy Teams, z wykorzystaniem połączeń głosowych lub głosowo-wizyjnych.
 9. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem z danej jednostki lekcyjnej oraz ćwiczeniami/zadaniami, notatkami przygotowanymi przez nauczyciela, uzupełnienia notatki- tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych.
 10. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia informacji, materiałów lub zadań na platformie Teams.
 11. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
 12. Nauczyciel sprawdza pracę domową wybranym uczniom.
 13. Praca z uczniem (oraz kierowane do niego zadania) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia zalecenia wynikające z w/w dokumentów.
 14. Obowiązkiem nauczyciela jest monitorowanie korzystania przez uczniów z dziennika Librus i platformy Teams, a w razie problemów z dostępem ucznia do w/w platform, niezwłoczne powiadomienie wychowawcy klasy;
 15. Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne odrabianie lekcji i zapoznawanie się z zadanym materiałem.

 

 1. Współpraca dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy

z uczniami i rodzicami:

 1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
 2. Problemy uczniów i rodziców dotyczące pracy zdalnej, powinny być przekazane wychowawcy klasy, który w razie konieczności przekazuje je administratorowi dziennika, a w przypadku dalszych trudności administrator przekazuje je dyrektorowi szkoły.
 3. W okresie zagrożenia Coronawirusem, spotkania klasowe/indywidualne z rodzicami, również wywiadówki, odbywają się on-line poprzez platformę TEAMS. Rodzice mogą kontaktować się ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny, platformę lub w inny sposób ustalony z nauczycielem, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem/wicedyrektorem.
 4. Praca pedagoga, psychologa i logopedy z dziećmi mającymi zalecenia z poradni p-p, odbywa się w sposób indywidualnie ustalony z rodzicami.
 5. Pedagog i psycholog dostępni są dla uczniów i rodziców w ustalonych dniach i godzinach, udzielając porad i konsultacji telefonicznie lub on-line.
 6. Wychowawca czuwa nad prawidłowym dostępem uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. W czasie nauki zdalnej, każdy nauczyciel jest dostępny dla uczniów w godzinach lekcyjnych zgodnie z planem oraz w czasie przeznaczonym na konsultacje (według harmonogramu), które na nauczyciel prowadzi raz w tygodniu w ciągu godziny. W tym czasie nauczyciel komunikuje się z uczniami i rodzicami poprzez e-dziennik Librus lub platformę Teams.
 7. W sytuacji konieczności pracy zdalnej, nauczyciel pracuje w szkole lub w innym miejscu uzgodnionym z dyrektorem szkoły. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły.
 8. Wychowawca przeprowadza diagnozę przygotowania uczniów do pracy zdalnej(dostęp do komputera, laptopa, smartfona, Internetu oraz informuje o sytuacji w klasie dyrektora szkoły). Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami informuje o zapisach w WZO dotyczących nauczania zdalnego.

 

 1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:
 2. zadania z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na

zdalny system nauczania;

 1. zadania pisemne w danym dniu powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie

przekraczał 30 minut w klasach 1 – 3, w klasach 4 – 6nie powinien przekraczać 2 godzin,

      a klasach 7 – 8 –  2 godz. i 30 minut.

Zadania wymagające większego nakładu pracy zadawane są z większym odstępem

czasowym. Każdy uczeń klas 1 – 3, oprócz zadań domowych ćwiczy głośno czytanie, do

15min. dziennie;

 1. zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny.
 2. Nauczyciel analizuje ilość zadawanych przez siebie prac i obciążenie uczniów danego dnia/tygodnia pod kątem higieny pracy.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany zapisać zadanie domowe w Teamsie, sprawdziany/testy w e-dzienniku, w dniu w którym faktycznie lekcja się odbywa. Wszystkie zadania i lekcje wprowadzone do dziennika muszą być zgodne z planem lekcji.

 

 1. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły:

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy;
 2. zamieszczenia, informacji w e-dzienniku o planowanym sprawdzianie/teście, czy innej formie sprawdzenia wiedzy uczniów, zgodnie z WZO;
 3. We wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia zdalnego wpisuje się oznaczenie: nz – nauczanie zdalne lub nieobecny – nb.
 4. Rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na lekcji on-line w przeciągu 7 dni.

 

 1. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:
 2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość;
 3. Każdy nauczyciel może korzystać z e-podręczników, Scholarisa lub e-zasobów rekomendowanych przez MEN, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 

  6.Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 1. Podczas pracy zdalnej każdy nauczyciel ocenia ucznia z zadawanych prac i sprawdza jego wiedzę poprzez odpytywanie, kartkówkę, sprawdzian, test, internetowy quiz itp.;
 2. Każdy sprawdzian/test musi być odnotowany w dzienniku Librus, z tygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z WZO;
 3. Uczeń jest zobowiązany do wykonania każdego zadania domowego (poza zadaniem „dla chętnych”). Nauczyciel wybiera 2 – 3 uczniów do sprawdzenia zadania domowego lub zaznaczyć, że sprawdzi zadanie wszystkim uczniom.
 4. Nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania, zobowiązany jest do załączenia informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej wykonanie (wysłanie załącznika, zdjęcia, czy odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego);
 5. Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych powinny zostać wpisane do e-dziennika w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Prace domowe do następnej lekcji, a pozostałe oceny do 3 dni od wystawienia.
 6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującymi przedmiotowym zasadami oceniania, z uwzględnieniem zgłoszeń wcześniejszych.
 7. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 8. Uczeń, który nie wykonał zadanych prac w ciągu 7 dni, otrzymuje ocenę niedostateczną;
 9. Uczeń, który przystąpił do sprawdzianu/testu lub kartkówki na platformie TEAMS i nie odesłał go, a nie zgłosił problemów technicznych w terminie wyznaczonym na ich napisanie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu 7 dni.
 10. Ilość kartkówek, sprawdzianów w jednym tygodniu reguluje WZO(3 sprawdziany w ciągu tygodnia).
 11. Pozostałe zapisy WZO pozostają bez zmian.

 

7.Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu

poprawkowego oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły).

      8.Postanowienia końcowe.

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 r.