Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Zarządzenie nr 12/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

z dnia 26 października 2020 roku 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 10

 1. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej klas IV – VIII w Szkole Podstawowej nr 10              w Poznaniu od 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku;

 

 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły są prowadzone z wykorzystaniem przyjętych w Szkole metod i technik kształcenia na odległość.
 • 2
 1. Zawieszeniu zajęć nie podlegają zajęcia treningowe w oddziałach sportowych klas IV – VIII; w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły – zajęcia treningowe nie są obowiązkowe dla uczniów;

 

 1. Zgodnie z potrzebami uczniów, wybrane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą być realizowane w formie stacjonarnej; wyznacza się pedagogów                    i psychologów szkolnych oraz nauczycieli współorganizujących proces kształcenia jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie potrzeb uczniów w tym zakresie;

 

 1. Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak odpowiednich warunków domowych, nie mogą realizować zdalnego nauczania w domu, Szkoła zapewnia możliwość realizacji tych zadań na terenie placówki; wyznacza się wychowawców oddziałów jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie potrzeb uczniów w tym zakresie;

 

 1. Na zajęciach, które odbywają się w Szkole, obowiązują dodatkowe procedury bezpieczeństwa, w tym – zakrywanie nosa i ust maseczką/przyłbicą przez prowadzących zajęcia przez cały czas trwania zajęć;
 • 3

 

 1. Prowadzenie zajęć z użyciem narzędzi Google Meet i Google Classroom, dokumentowanie prowadzonych zajęć, w tym zapis celów lekcyjnych i frekwencji uczniów, sposób kontaktowania się z uczniami i rodzicami oraz monitorowania osiągnięć uczniów, odbywa się wg odrębnych ustaleń
 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły.

                                                                                                            Małgorzata Kramer

                                                                                                                     Dyrektor