WZO – nauczanie zdalne

ZASADY KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W SP NR 10 W POZNANIU

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

  1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania                                                                                    a/W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana zdalnie, w zakresie ustalonym przez dyrektora szkoły, po uzyskaniu aprobaty organu prowadzącego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.                                                                                                                                                                                                                                             b/Za organizację kształcenia zdalnego odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka zdalna;                                                                                                                                                  c/Zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania będą odbywać się stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie;                              d/Rodzice są odpowiedzialni za uczestnictwo dziecka w nauce zdalnej. Brak uczestnictwa w nauce zdalnej jest jednoznaczne z brakiem realizacji obowiązku szkolnego i podlega egzekucji, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.                                                              e/Nauczyciele i uczniowie zobowiązani są do włączania kamery podczas lekcji on-line.                                                                                             f/W klasach I – III nauczyciel w czasie nauki zdalnej może podzielić klasę na mniejsze grupy. Codziennie przeprowadza spotkanie online, które trwa nie mniej niż 60 minut dla każdej z grup.                                                                                                                                                               g/Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela za pomocą platformy Teams, z wykorzystaniem połączeń głosowych lub głosowo-wizyjnych.                                                                                                h/Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji online, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem z danej jednostki lekcyjnej oraz ćwiczeniami/zadaniami, notatkami przygotowanymi przez nauczyciela, uzupełnienia notatki- tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych.                                                                                                                                                                                                            i/Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia informacji, materiałów lub zadań na platformie Teams.                                           j/Nauczyciel sprawdza pracę domową wybranym uczniom.                                                                                                                                         k/Praca z uczniem (oraz kierowane do niego zadania) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia zalecenia wynikające z w/w dokumentów.                                                     l/Obowiązkiem nauczyciela jest monitorowanie korzystania przez uczniów z dziennika Librus i platformy Teams, a w razie problemów z dostępem ucznia do w/w platform, niezwłoczne powiadomienie wychowawcy klasy;                                                                                m/Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne odrabianie lekcji i zapoznawanie się z zadanym materiałem.

 

  1. Współpraca dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy

z uczniami i rodzicami:

a/Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

b/Problemy uczniów i rodziców dotyczące pracy zdalnej, powinny być przekazane wychowawcy klasy, który w razie konieczności przekazuje je administratorowi dziennika, a w przypadku dalszych trudności administrator przekazuje je dyrektorowi szkoły.

c/W okresie zagrożenia Coronawirusem, spotkania klasowe/indywidualne z rodzicami, również wywiadówki, odbywają się on-line poprzez platformę TEAMS. Rodzice mogą kontaktować się ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny, platformę lub w inny sposób ustalony z nauczycielem, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem/wicedyrektorem.

d/Praca pedagoga, psychologa i logopedy z dziećmi mającymi zalecenia z poradni p-p, odbywa się w sposób indywidualnie ustalony z rodzicami.

e/Pedagog i psycholog dostępni są dla uczniów i rodziców w ustalonych dniach i godzinach, udzielając porad i konsultacji telefonicznie lub on-line.

f/Wychowawca czuwa nad prawidłowym dostępem uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. W czasie nauki zdalnej, każdy nauczyciel jest dostępny dla uczniów w godzinach lekcyjnych zgodnie z planem oraz w czasie przeznaczonym na konsultacje (według harmonogramu), które na nauczyciel prowadzi raz w tygodniu w ciągu godziny. W tym czasie nauczyciel komunikuje się z uczniami i rodzicami poprzez e-dziennik Librus lub platformę Teams.

g/Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby organizuje spotkania on-line tych nauczycieli na platformie Teams.

h/Wychowawca przeprowadza diagnozę przygotowania uczniów do pracy zdalnej(dostęp do komputera, laptopa, smartfona, Internetu oraz informuje o sytuacji w klasie dyrektora szkoły).Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami informuje o zapisach w WZO dotyczących nauczania zdalnego.

 

  1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:                                                                          a/zadania z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
    w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania;                                    b/zadania pisemne w danym dniu powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 30 minut w klasach 1 – 3.

Zadania wymagające większego nakładu pracy zadawane są z większym odstępem czasowym. Każdy uczeń klas 1 – 3, oprócz zadań domowych ćwiczy głośno czytanie, do 15min. dziennie;

c/zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny.

d/Nauczyciel analizuje ilość zadawanych przez siebie prac i obciążenie uczniów danego dnia/tygodnia pod kątem higieny pracy.

e/Nauczyciel jest zobowiązany zapisać zadanie domowe w Teamsie, sprawdziany/testy w e-dzienniku, w dniu , w którym faktycznie lekcja się odbywa. Wszystkie zadania i lekcje wprowadzone do dziennika muszą być zgodne z planem lekcji.

 

  1. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły:

Nauczyciel zobowiązany jest do:

a/zamieszczenia, informacji w e-dzienniku o planowanym sprawdzianie/teście, czy innej formie sprawdzenia wiedzy uczniów, zgodnie z WZO;

b/We wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia zdalnego wpisuje się oznaczenie: nz – nauczanie zdalne lub nieobecny – nb.

c/Rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na lekcji on-line w przeciągu 7 dni.

 

  1. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:                                                                                                                       a/Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość;                                                                                                                             b/Każdy nauczyciel może korzystać z e-podręczników, Scholarisa lub e-zasobów rekomendowanych przez MEN, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 

  6.Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

a/Podczas pracy zdalnej każdy nauczyciel ocenia ucznia z zadawanych prac i sprawdza jego wiedzę poprzez odpytywanie, kartkówkę, sprawdzian, test, internetowy quiz itp.;

b/Każdy sprawdzian/test musi być odnotowany w dzienniku Librus, z tygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z WZO;

c/Uczeń jest zobowiązany do wykonania każdego zadania domowego (poza zadaniem „dla chętnych”). Nauczyciel wybiera 2 – 3 uczniów do sprawdzenia zadania domowego lub zaznaczyć, że sprawdzi zadanie wszystkim uczniom.

d/Nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania, zobowiązany jest do załączenia informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej wykonanie (wysłanie załącznika, zdjęcia, czy odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego);

e/Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych powinny zostać wpisane do e-dziennika w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Prace domowe do następnej lekcji, a pozostałe oceny do 3 dni od wystawienia.

f/Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującymi przedmiotowym zasadami oceniania, z uwzględnieniem zgłoszeń wcześniejszych.

g/Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),

h/Ilość kartkówek, sprawdzianów w jednym tygodniu reguluje WZO (3 sprawdziany w ciągu tygodnia).

i/Pozostałe zapisy WZO pozostają bez zmian.

 

7.Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu

Poprawkowego oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły).

      8.Postanowienia końcowe.

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 r.